Capitolul:

1. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel. - Căci el era întâiul născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuşi Iosif n-a fost scris în spiţele de neam ca întâi născut.

2. Iuda a fost în adevăr puternic printre fraţii săi, şi din el a ieşit un domnitor; dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif.

3. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

4. Fiii lui Ioel: Şemaia, fiul său; Gog, fiul său; Şimei, fiul său;

5. Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său;

6. Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era domnul Rubeniţilor. -

7. Fraţii lui Beera, după familiile lor, aşa cum sunt înscrişi în spiţele neamului după neamurile lor: cel dintâi, Ieiel; Zaharia;

8. Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, şi până la Nebo şi la Baal-Meon;

9. la răsărit, locuia până la intrarea pustiei, de la râul Eufrat, căci turmele lor erau în mare număr în ţara Galaadului.

10. Pe vremea lui Saul, au făcut război cu Hagareniţii, care au căzut în mâinile lor, şi au locuit în corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.

11. Fiii lui Gad locuiau în faţa lor, în ţara Basanului, până la Salca.

12. Ioel, cel dintâi, Şafam, al doilea, Iaenai, şi Şafat, în Basan.

13. Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iaecan, Zia şi Eber, şapte.

14. Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;

15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinţilor lor.

16. Ei locuiau în Galaad, în Basan, şi în cetăţile lor, şi în toate împrejurimile Saronului până la marginile lor.

17. Toţi au fost scrişi în spiţele de neamuri, pe vremea lui Iotam, împăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, împăratul lui Israel.

18. Fiii lui Ruben, Gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase, aveau oameni viteji, care purtau scut şi sabie, trăgeau cu arcul, şi erau deprinşi cu războiul, în număr de patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci în stare să meargă la oaste.

19. Au făcut război cu Hagareniţii, cu Ietur, cu Nafiş şi cu Nodab.

20. Au primit ajutor împotriva lor, şi Hagareniţii şi toţi cei ce erau cu ei au fost daţi în mâinile lor. Căci, în timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră în El.

21. Şi le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari, şi o sută de mii de inşi;

22. căci au fost mulţi morţi, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Şi s-au aşezat în locul lor până în vremea când au fost luaţi în robie.

23. Fiii jumătăţii seminţiei lui Manase locuiau în ţară, de la Basan până la Baal-Hermon şi Senir, şi pe muntele Hermon; erau mulţi la număr.

24. Iată căpeteniile caselor părinţilor lor: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiţi, căpeteniile caselor părinţilor lor.

25. Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor, şi au curvit după dumnezeii popoarelor ţării, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.

26. Dumnezeul lui Israel a aţâţat duhul lui Pul, împăratul Asiriei, şi duhul lui Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; şi Tilgat-Pilneser a luat robi pe Rubeniţi, Gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus la Halah, la Habor, la Hara şi la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.