Capitolul:

1. Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.

2. Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai şi aduceai pe Israel înapoi. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a zis: ,Tu vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel.”

3. Astfel toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron, şi David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului, spus prin Samuel.

4. David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau Iebusiţii, locuitorii ţării.

5. Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetăţuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

6. David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe Iebusiţi va fi căpetenie şi domn.” Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi, şi a ajuns căpetenie.

7. David s-a aşezat în cetăţuie; de aceea au numit-o cetatea lui David.

8. A făcut zid împrejurul cetăţii, de la Milo de jur împrejur; şi Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii.

9. David ajungea din ce în ce mai mare, şi Domnul oştirilor era cu el.

10. Iată căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David, şi care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-şi întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după cuvântul Domnului cu privire la Israel.

11. Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David. Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată.

12. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici.

13. El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră Filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz: şi poporul fugea dinaintea Filistenilor.

14. S-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit, şi au bătut pe Filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.

15. Trei din cele treizeci de căpetenii s-au pogorât la David pe stâncă în peştera Adulam, când tabăra Filistenilor era în valea Refaimiţilor.

16. David era atunci în cetăţuie, şi o ceată a Filistenilor era la Betleem.

17. David a avut o dorinţă, şi a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?”

18. Atunci cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra Filistenilor, şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.

19. El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.

20. Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, şi i-a omorât; şi i-a mers faima între cei trei.

21. El era cel mai cu vază din cei trei din rândul al doilea, şi a fost căpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi.

22. Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ şi vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a pogorât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpada.

23. El a ucis pe un Egiptean, care avea o statură de cinci coţi şi avea în mână o suliţă, ca sulul unui ţesător; s-a pogorât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna Egipteanului, şi l-a ucis cu ea.

24. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; şi i-a mers faima printre cei trei viteji.

25. Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el.

26. Vitejii oştirii: Asael, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

27. Şamot, din Haror. Heleţ, din Palon.

28. Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa, Abiezer, din Anatot.

29. Sibecai, Huşatitul. Ilai, din Ahoah.

30. Maharai, din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.

31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia, din Piraton.

32. Hurai, din Nahale-Gaaş. Abiel, din Araba.

33. Azmavet, din Baharum. Eliahba, din Şaalbon.

34. Bene-Haşem, din Ghizon. Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar.

35. Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.

36. Hefer din Mechera. Ahia, din Palon.

37. Heţro, din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.

38. Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.

39. Ţelec, Amonitul, Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei.

40. Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

41. Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.

42. Adina, fiul lui Şiza, Rubenitul, căpetenia Rubeniţilor, şi treizeci împreună cu el.

43. Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.

44. Ozia, din Aştarot. Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.

45. Iediael, fiul lui Şimri. Ioha, fratele său, Tiţitul.

46. Eliel, din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.

47. Eliel, Obed şi Iaasiel-Meţobaia.