Capitolul:

1. Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul Edomului până la pustia Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi.

2. Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi.

3. Ieşea spre miazăzi de suişul Acrabim, trecea prin Ţin, şi se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar, şi se întorcea la Carcaa;

4. trecea apoi prin Aţmon, mergea până la pârâul Egiptului, şi ieşea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi.

5. Hotarul de răsărit era marea Sărată până la îmbucătura Iordanului. Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului.

6. Suia spre Bet-Hogla, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba, şi se ridica până la piatra lui Bohan, fiul lui Ruben;

7. suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor, şi se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suişului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Şemeş, şi mergea până la En-Roguel.

8. Suia de-acolo prin valea Ben-Hinom înspre miazăzi de Iebus, care este Ierusalimul; apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus, şi la capătul văii Refaimiţilor la miazănoapte.

9. Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah, ieşea la cetăţile muntelui Efron, şi trecea prin Baala, sau Chiriat-Iearim.

10. Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se pogora la Bet-Şemeş, şi trecea prin Timna.

11. Apoi ieşea în latura de miazănoapte a Ecronului, se întindea spre Şicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel şi ieşea la mare.

12. Hotarul de apus era marea cea mare şi ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.

13. Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac.

14. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Şeşai, Ahiman şi Talmai, copiii lui Anac.

15. De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.

16. Caleb a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer şi o va lua, îi voi da de nevastă pe fiica mea Acsa.”

17. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Acsa.

18. După ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a pogorât de pe măgarul ei, şi Caleb i-a zis: „Ce vrei?”

19. Ea a răspuns: „Fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă.” Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.

20. Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.

21. Cetăţile aşezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur,

22. China, Dimona, Adada,

23. Chedeş, Haţor, Itnan,

24. Zif, Telem, Bealot,

25. Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor,

26. Amam, Şema, Molada,

27. Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Palet,

28. Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia,

29. Baala, Iim, Aţem,

30. Eltolad, Chesil, Horma,

31. Ţiclag, Madmana, Sansana,

32. Lebaot, Şilhim, Ain, şi Rimon. Toate cetăţile: douăzeci şi nouă, împreună cu satele lor.

33. În câmpie: Eştaol, Ţorea, Aşna,

34. Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,

35. Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,

36. Şaaraim, Aditaim, Ghedera, şi Ghederotaim; patruzeci de cetăţi, şi satele lor.

37. Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad,

38. Dilean, Miţpe, Iocteel,

39. Lachis, Boţcat, Eglon,

40. Cabon, Lahmas, Chitliş,

41. Ghederot, Bet-Dagon, Naama, şi Macheda; şaisprezece cetăţi, şi satele lor.

42. Libna, Eter, Aşan,

43. Iiftah, Aşna, Neţib,

44. Cheila, Aczib, şi Mareşa; nouă cetăţi, şi satele lor.

45. Ecron, cetăţile şi satele lui;

46. de la Ecron şi la apus, toate cetăţile de lângă Asdod, şi satele lor,

47. Asdod, cetăţile şi satele lui; Gaza, cetăţile şi satele ei, până la pârâul Egiptului, şi la marea cea mare, care slujeşte ca hotar.

48. În munte: Şamir, Iatir, Soco,

49. Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,

50. Anab, Eştemo, Anim,

51. Gosen, Holon, şi Ghilo, unsprezece cetăţi şi satele lor.

52. Arab, Duma, Eşean,

53. Janum, Bet-Tapuah, Afeca,

54. Humta, Chiriat-Arba, care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi, şi satele lor.

55. Maon, Carmel, Zif, Iuta,

56. Iizreel, Iocdeam, Zanoah,

57. Cain, Ghibea, şi Timna; zece cetăţi şi satele lor.

58. Halhul, Bet-Ţur, Ghedor,

59. Maarat, Bet-Anot, şi Eltecon; şase cetăţi şi satele lor.

60. Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim, şi Raba; două cetăţi, şi satele lor.

61. În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca,

62. Nibşan, Ir-Hamelah, şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor.

63. Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe Iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi Iebusiţii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.