Capitolul:

1. Dimineaţa, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii şi tot Soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat în mâinile lui Pilat.

2. Pilat L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul Iudeilor?” „Da, sunt” , i-a răspuns Isus.

3. Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri.

4. Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!”

5. Isus n-a mai dat nici un răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.

6. La fiecare praznic al Paştelor, Pilat le slobozea un întemniţat, pe care-l cereau ei.

7. În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui, din pricina unui omor, pe care-l săvârşiseră într-o răscoală.

8. Norodul s-a suit, şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea totdeauna.

9. Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobozesc pe Împăratul Iudeilor?”

10. Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui.

11. Dar preoţii cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le slobozească mai bine pe Baraba.

12. Pilat a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela, pe care-L numiţi Împăratul Iudeilor?”

13. Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!”

14. „Dar ce rău a făcut?” le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!”

15. Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.

16. Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor.

17. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini, şi I-au pus-o pe cap.

18. Apoi au început să-I ureze, şi să zică: „Plecăciune, Împăratul Iudeilor!”

19. Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau.

20. După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui, şi L-au dus să-L răstignească.

21. Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător, care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf.

22. Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, care, tălmăcit, înseamnă: „Locul căpăţânii.”

23. I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.

24. După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare.

25. Când L-au răstignit, era ceasul al treilea.

26. Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul Iudeilor.”

27. Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la stânga Lui.

28. Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.”

29. Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap, şi ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul, şi-l zideşti la loc în trei zile,

30. mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi pogoară-Te de pe cruce!”

31. Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii îşi băteau joc de El între ei, şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi nu Se poate mântui!

32. Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea îşi băteau joc de El.

33. La ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea.

34. Şi în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”

35. Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!”

36. Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie, şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L pogoare de pe cruce!”

37. Dar Isus a scos un strigăt tare, şi Şi-a dat duhul.

38. Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos.

39. Sutaşul, care sta în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”

40. Acolo erau şi nişte femei, care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome,

41. care, pe când era El în Galilea, mergeau după El şi-I slujeau; şi multe alte femei, care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.

42. Când s-a înserat - fiindcă era ziua Pregătirii, adică, ziua dinaintea Sabatului. -

43. a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.

44. Pilat s-a mirat că murise aşa de curând; a chemat pe sutaş, şi l-a întrebat dacă a murit de mult.

45. După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.

46. Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in, şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.

47. Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.