Capitolul:

1. Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi,

2. a zis: „Cărturarii şi Fariseii şed pe scaunul lui Moise.

3. Deci toate lucrurile, pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.

4. Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.

5. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi;

6. umblă după locurile dintâi la ospeţe, şi după scaunele dintâi în sinagogi;

7. le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe, şi să le zică: ,Rabi! Rabi!

8. Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.

9. Şi ,Tată să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.

10. Să nu vă numiţi ,Dascăli ; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.

11. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.

12. Oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat.

13. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsaţi să intre.

14. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osândă.

15. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul, ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.

16. Vai de voi, povăţuitori orbi, care ziceţi: ,Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.

17. Nebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul?

18. ,Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic , ,dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.

19. Nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul, sau altarul, care sfinţeşte darul?

20. Deci, cine jură pe altar, jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui;

21. cine jură pe Templu, jură pe el şi pe Cel ce locuieşte în el;

22. şi cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce stă pe el.

23. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

24. Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!

25. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.

26. Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată.

27. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.

28. Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

29. Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele proorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi,

30. şi ziceţi: Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui proorocilor.

31. Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi fiii celor ce au omorât pe prooroci.

32. Voi dar umpleţi măsura părinţilor voştri!

33. Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?

34. De aceea, iată, vă trimit prooroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre, şi-i veţi prigoni din cetate în cetate;

35. ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorât între Templu şi altar.

36. Adevărat vă spun, că toate acestea vor veni peste neamul acesta.

37. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!

38. Iată că vi se lasă casa pustie;

39. căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: ,Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!”