1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

2. Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!

3. Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4. Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!

5. Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,

6. sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!

7. Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.

8. El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9. de legământul, pe care l-a încheiat cu Avraam, şi de jurământul, pe care l-a făcut lui Isaac;

10. El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel,

11. zicând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v-a căzut la sorţ.”

12. Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini în ţară;

13. mergeau de la un neam la altul, şi de la o împărăţie la un alt popor;

14. dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească, şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.

15. „Nu vă atingeţi de unşii Mei, - a zis El - şi nu faceţi rău proorocilor Mei!”

16. A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.

17. Le-a trimis înainte pe un om; Iosif a fost vândut ca rob.

18. I-au strâns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,

19. până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el, şi până când l-a încercat Cuvântul Domnului.

20. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanţurile, şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.

21. L-a pus domn peste casa lui, şi dregătorul tuturor averilor lui,

22. ca să lege după plac pe domnitorii lui, şi să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23. Atunci Israel a venit în Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.

24. Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult, şi l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.

25. Acestora le-a schimbat inima, până acolo că au urât pe poporul Lui, şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.

26. A trimis pe robul Său Moise, şi pe Aaron, pe care-l alesese.

27. Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în ţara lui Ham.

28. A trimis întuneric şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la Cuvântul Lui.

29. Le-a prefăcut apele în sânge, şi a făcut să le piară toţi peştii.

30. Ţara lor a forfotit de broaşte, până în odăile împăraţilor lor.

31. El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.

32. În loc de ploaie le-a dat grindină, şi flăcări de foc în ţara lor.

33. Le-a bătut viile şi smochinii, şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.

34. El a zis, şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,

35. care au mâncat toată iarba din ţară, şi au mistuit roadele de pe câmpiile lor.

36. A lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor, toată pârga puterii lor.

37. A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi nici unul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.

38. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.

39. A întins un nor, ca să-i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.

40. La cererea lor, a trimis prepeliţe, şi i-a săturat cu pâine din cer.

41. A deschis stânca, şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.

42. Căci Şi-a adus aminte de Cuvântul Lui cel sfânt, şi de robul Său Avraam.

43. A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44. Le-a dat pământurile neamurilor, şi au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,

45. ca să păzească poruncile Lui, şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!