Capitolul:

1. Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. -

2. Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate.

3. Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. -

4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. -

5. Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune. -

6. Cuvintele celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge, dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. -

7. Cei răi sunt răsturnaţi, şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare! -

8. Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit. -

9. Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă, decât să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca. -

10. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.

11. Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. -

12. Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte. -

13. În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. -

14. Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi, şi fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui. -

15. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile. -

16. Nebunul îndată îşi dă pe faţă mânia, dar înţeleptul ascunde ocara. -

17. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. -

18. Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii, dar limba înţelepţilor aduce vindecare. -

19. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. -

20. Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace. -

21. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiţi de rele. -

22. Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi. -

23. Omul înţelept îţi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia. -

24. Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir. -

25. Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte. -

26. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. -

27. Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca. -

28. Pe cărarea neprihănirii este viaţa, şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. -