Capitolul:

1. Israel a plecat, cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Şeba, şi a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac.

2. Dumnezeu a vorbit lui Israel, într-o vedenie noaptea, şi a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!”

3. Şi Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare.

4. Eu însumi Mă voi pogorîcu tine în Egipt, şi Eu însumi te voi scoate iarăşi de acolo; iar Iosif îţi va închide ochii.”

5. Iacov a părăsit Beer-Şeba; şi fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilaşii şi nevestele lor, în carele pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă.

6. Şi-au luat şi turmele şi averile, pe care le agonisiseră în ţara Canaanului. Şi Iacov s-a dus în Egipt, cu toată familia lui.

7. A luat cu el în Egipt pe fiii lui şi pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui şi pe fiicele fiilor lui, şi pe toată familia lui.

8. Iată numele fiilor lui Israel, care au venit în Egipt. Iacov şi fiii lui. Întâiul născut al lui Iacov: Ruben.

9. Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.

10. - Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin şi Ţohar; şi Saul, fiu dintr-o femeie Canaanită.

11. - Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat, şi Merari. -

12. Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zarah; dar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul. -

13. Fiii lui Isahar: Tola, Puva, Iov şi Şimron. -

14. Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.

15. Aceştia sunt fiii, pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreună cu fiica sa Dina. Fiii şi fiicele lui alcătuiau în totul treizeci şi trei de inşi.

16. Fiii lui Gad: Ţifion, Haggi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areeli. -

17. Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria; şi Serah, sora lor. Şi fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.

18. Aceştia sunt fiii Zilpei, pe care o dăduse Laban fetei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. În totul şaisprezece inşi.

19. Fiii Rahelei, nevasta lui Iacov: Iosif şi Beniamin. -

20. Lui Iosif i s-au născut, în ţara Egiptului: Manase şi Efraim, pe care i-a născut Asnat fata lui Poti-Fera, preotul lui On. -

21. Fiii lui Beniamin; Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.

22. Aceştia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacov. În totul patrusprezece inşi.

23. Fiii lui Dan: Huşim.

24. Fiii lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.

25. Aceştia sunt fiii Bilhei, pe care o dăduse Laban fetei sale Rahela; şi pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. În totul, şapte inşi.

26. Sufletele care au venit cu Iacov în Egipt şi care ieşiseră din el, erau în totul şaizeci şi şase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov.

27. Şi Iosif avea doi fii, care i se născuseră în Egipt. - Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau în număr de şaptezeci.

28. Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif, ca să-i dea de ştire să-i iasă înainte în Gosen.

29. Şi au venit în ţinutul Gosen. Iosif şi-a pregătit carul şi s-a suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat pe gâtul lui, şi a plâns multă vreme pe gâtul lui.

30. Israel a zis lui Iosif: „Acum pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa, şi tu tot mai trăieşti.”

31. Iosif a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: „Mă duc să înştiinţez pe Faraon, şi să-i spun: ,Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau în ţara Canaan, au venit la mine.

32. Oamenii aceştia sunt păstori, căci cresc vite; ei şi-au adus oile şi boii, şi tot ce este al lor.”

33. Şi, când vă va chema Faraon şi vă va întreba: „Cu ce vă îndeletniciţi?”

34. voi să răspundeţi: „Robii tăi au crescut vite, din tinereţea noastră până acum, atât noi cât şi părinţii noştri. În felul acesta, veţi locui în ţinutul Gosen, căci toţi păstorii sunt o urâciune pentru Egipteni.”